Projekti

Lue lisää DIME-projektista

Nykyisessä yhteiskunnassa mediasovellusten laaja-alaisuuden ja mahdollisuuksien hyödyntäminen marginalisoitujen ryhmien avaintaitojen kehittämisessä ovat runsaat. Se, mikä tukahduttaa monissa tapauksissa uusien koulutustoimien kehittämistä, on kouluttajien valmistautumattomuus, jopa haluttomuus, sitoutua uusiin ympäristöihin, jotka heikentävät heidän ymmärrystään omasta roolistaan kouluttajina. Nykyään on olemassa paljon oppimisympäristöjä, jotka ovat helposti saatavilla, käyttäjäystävällisiä ja jotka tarjoavat potentiaalisia, houkuttelevia ja kiinnostavia oppimismahdollisuuksia syrjäytyneille ryhmille. Tässä kehittyvässä koulutusympäristössä vanha institutionaaliseen malliin perustuva koulutus ei ole enää ainoa vaihtoehto. Aikuisten ja yhteisöjen koulutusohjelmat, jotka ovat vapaita institutionaalisen mallin kahleista, ovat usein niitä, joissa todelliset koulutusalan innovaatiot tapahtuvat. Ne poikkeavat merkittävästi muodollisesta koulutuksesta ja vuoden 2014 Eurydice –raportin mukaan ”aikuiset osallistuvat paljon todennäköisemmin nonformaaliin koulutustapahtumiin kuin formaaliin koulutukseen … nonformaalin koulutuksen osallistuminen ovat lähes kuusi kertaa suurempi verrattuna formaaliin, muodolliseen koulutukseen.”     

Kouluttajien jatkuvaa ammatillista kehittymistä tukevien asianmukaisten täydennyskoulutusten puute on merkittävä, erityisesti aikuis- ja yhteisökoulutusaloilla. Vuosina 2011-2016 koulunkäynnin keskeyttäneiden määrä Iso-Britanniassa laski 14,9 %:sta 11,25 %:iin; Turkissa 41,9 %:sta 34,9 %:iin; Kroatiassa 5 %:sta 2,8 %:iin, Italiassa  17,8 %:sta 14,1 %:iin, Irlannissa 10,8 %:sta 6,9 %:iin, Puolassa 5,6 %:sta 5,2 %:iin ja Suomessa 9,8 %:sta 8,7 %:iin.  

Partnerimaista vain Tsekin tasavallassa koulutuksen keskenjättävien määrä kasvoi kyseisen ajanjakson aikana 4,9 %:sta 6,7 %:iin. Vaikka viimeisten viiden vuoden aikana on tapahtunut merkittävää edistystä, koulutuksen keskeyttäminen on edelleen merkittävä ongelma monissa jäsenvaltioissa. Tutkimukset osoittavat, että koulunkäynnin keskeyttäneiden mahdollisuudet jatkossa elämän aikana ovat synkät. He kokevat merkittäviä vaikeuksia löytää työtä ja ovatkin usein työttömiä ja riippuvaisia yhteiskunnan tuista. On havaittu, että lapset, joiden vanhemmilla on alhainen koulutustaso, keskeyttävät todennäköisimmin koulunsa varhaisessa vaiheessa. Nykyisessä taloustilanteessa keski- ja korkeatasoista koulutusta vaativat työpaikat muodostavat yhä suuremman osan uusista työmahdollisuuksista. On välttämätöntä tarjota tarkoituksenmukaisia tukia niille, joilla ei ole lainkaan tai heikko koulutustaso, jotta he pystyvät vähentämään puutteitaan osaamisessa ja hyödyntämään potentiaaliaan. 

TAVOITTEET

1)   Suunnitella ja toteuttaa tarpeita vastaava täydennyskoulutusohjelma aikuis- ja yhteisökouluttajille, joka tukee heitä digitaalisen mediatuotannon ja digitaalisten media-alustojen käyttämisessä. Tämä täydennyskoulutus sisältää ohjeistuksen video- ja audiotuotannosta ja jälkituotannosta alusta alkaen avoimen lähdekoodin ohjelmistolla.

2)   Suunnitella ja toteuttaa kattava valikoima upotetun oppimisen ja vapaaseen kyselyyn perustuvan oppimisen keskeisiä oppimisresursseja käytettäväksi syrjäytyneiden nuorien aikuisten parissa formaaleissa tai nonformaaleissa yhteyksissä. Nämä sisältävät: alusta alkavat ohjeet video- ja audiotuotannosta kehittämään digitaalista osaamista; sarjan erilaisia mediapohjaisia, upotettuja oppimisresursseja kehittämään sosiaalisia ja kansalaistaitoja sekä tietoisuutta kulttuurista ja sen ilmaisumuodoista; sarjan vapaaseen kyselyyn perustuvan oppimisen resursseja, jotka ovat välttämättömiä mediatuotannossa kuten tutkimuksessa, suunnittelussa ja budjetoinnissa osoittamaan luku- lasku- ja kriittisen ajattelun taitoja.

3)   Tarjota joukko virtuaalisia oppimisympäristöjä ja yhteistoiminnallisia ympäristöjä, jotka tuovat aikuis- ja yhteisökouluttajat ja syrjäytyneet nuoret aikuiset  8 maasta yhteen, tukemaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa, kannustamaan yhteistyöpyrkimyksiä ja kasvattamaan kulttuurista monimuotoisuutta.

KOHDERYHMÄT

DIME –projekti ei koske pelkästään digitaalista mediaa; se on projekti erityisten avaintaitojen, kuten vastuun, suvaitsevaisuuden, kunnioituksen ja osallisuuden kehittämiseksi. Se on hanke, joka antaa äänen nuorille aikuisille ja näin tehdessään, se kehittää asenteita, kasvattaa tietoisuutta ja ymmärrystä. Projekti keskittyy sellaisten nuorten aikuisten henkilökohtaiseen kehitykseen, joiden osalta muodollinen koulutus on epäonnistunut. Digitaaliset mediatuotantovälineet ovat väline, eivät itse viesti. Keskeiset kohderyhmät ovat aikuis- ja yhteisökouluttajat, joille kehitetään räätälöity täydennyskoulutus sekä nuoret syrjäytyneet aikuiset, joiden avaintaitoja pyritään kehittämään.  DIME –projektin kehittäminen kansainvälisessä ympäristössä antaa partnereille mahdollisuuden tutkia digitaalisen mediaympäristön mahdollisuuksia oppimisessa ja ohjauksessa sekä oppia muiden mediatuotantotaitokokemuksista.